CÂU 3A. 0.5ĐA THỨC BẬC HAI CẦN TÌM CÓ DẠNG

1.5

điểm

Ta có : f x 1 a x 1

2

b x 1 c .

điểm

1 2

  

0.25

a

2 1

 

    

    

b

f xf x   ax a b x   

   12

0

b a

f xxx c

2 2

Vậy đa thức cần tìm là:   1

2

1

(c là hằng số tùy ý).

Áp dụng:

+ Với x = 1 ta có : 1 f   1 f   0 .

+ Với x = 2 ta có : 1 f   2 f   1 .

……….

+ Với x = n ta có : n f n   f n 1 .

n n n n

c c

   

2 2 2

.

 S = 1+2+3+…+n = f n   f   0 =

2

1

b. 1

2 3 3 2

bz cy cx az ay bx

  

 

2 3

a b c

0.5

abz acy bcx abz acy bcx

2 3 6 2 3 6

2 2 2

4 9

    

4 9 0

 

z y

cb

(1)

 2bz - 3cy = 0 3 2

x z

x y z

ac

abc

(2); Từ (1) và (2) suy ra: 2 3

 3cx - az = 0 3

Hình