Tổng hợp câu hỏi đề thi BÁO CÁO KHOA HỌC: THERMODYNAMIC ANALYSIS OF JUN–FO...