(7 ĐIỂM) SỐ NGUYÊN DƯƠNG N GỌI LÀ SONG TỐ KHI N LÀ SỐ NGUYÊN TỐ VÀ TỔN...

Câu 1: (7 điểm) Số nguyên dương n gọi là song tố khi n là số nguyên tố và tổng chữ số của

nó cũng là số nguyên tố.

Yêu cầu: Viết chưong trình thực hiện công việc sau:

a) Nhập vào số nguyên n. Hãy cho biết n có là số song tố hay không?

b) In ra các số song tố bé hơn hoặc bằng n.

c) In ra các cặp số nguyên tố lẻ liên tiếp nhỏ hơn hoặc bằng n.

Ví dụ:

Nhập

Câu a

Câu b

Câu c

n=11

So n la so song to

2 3 5 7 11

(3,5); (5,7)