(6.0 ĐIỂM) KHI ĐÀO HẦM THỦ THIÊM NGƯỜI TA DÙNG MỘT ROBOT ĐỂ ĐÀO, BAN Đ...

Câu 3: (6.0 điểm) Khi đào hầm Thủ Thiêm người ta dùng một Robot để đào, ban đầu người

ta đào đường hầm 1 đơn vị độ dài sau đó đặt Robot xuống. Robot này được điều khiển bởi 2

lệnh là: C1 và N2.

- Lệnh C1 là đào thêm 1 đơn vị độ dài thì tốn 2 đơn vị năng lượng.

- Lệnh N2 là đào thêm một đoạn đường hầm bằng độ dài đang có thì tốn 4 đơn vị năng

lượng.

Hãy viết chương trình ra lệnh cho Robot đào một đường hầm có độ dài k đơn vị độ dài

với các lệnh là ít nhất và sự tiêu tốn năng lượng là thấp nhất. Biết ban đầu đường hầm dài 1

đơn vị độ dài.

Yêu cầu:

- Dữ liệu vào trong tập tin Robot.inp gồm một số k là độ dài đường hầm cần đào.

- Dữ liệu ra trong tập tin Robot.out gồm hai dòng:

+ Dòng đầu là số năng lượng ít nhất đã tiêu tốn cho Robot đào hầm.

+ Dòng tiếp theo chứa các lệnh C1 hoặc N2, mỗi lệnh cách nhau 1 khoảng trắng.

Ví dụ:

Robot.inp

Robot.out

10

12

C1 N2 C1 N2

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)