(7.0 ĐIỂM) CHO MỘT CHUỖI GỒM N2 KÝ TỰ. NGƯỜI TA CẮT CHUỖI TỪ TRÁI SANG...

Câu 2: (7.0 điểm) Cho một chuỗi gồm n

2

ký tự. Người ta cắt chuỗi từ trái sang phải thành n

chuỗi con, mỗi chuỗi con có đúng n ký tự. Viết mỗi chuỗi con thành một cột, ta có một bảng

gồm n hàng và n cột ký tự.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi gồm n

2

ký tự (4  n

2

 255).

a) In ra màn hình các hàng có tổng mã ASCII của các ký tự là lớn nhất.

b) In giá trị tổng ở câu a ra màn hình.

Ví dụ:

Nhập chuỗi Bảng

Kết quả

abcdefghi

a d g

a) c f i

b e h

b) 306

c f i