VỚI MỖI SỐ TỰ NHIÊN N (1<=N<=1000) TÌM CÁC SỐ TỰ NHIÊN N THOẢ M...

Câu 1: Với mỗi số tự nhiên n (1<=n<=1000) Tìm các số tự nhiên n thoả mãn:

+ M là số nguyene tố.

+ Tổng các chữ số của m cúng là số nguyene tố.

Dữ liệu vào: Cho trong File văn bản mang tên SNT.INP, gồm 1 dòng chứa số n

Dữ liêu ra: Vào File văn bản mang tên SNT.OUT, gồm 2 dòng:

+ Dòng 1 ghi thông báo: ‘Các số nguyên tố nhỏ hơn bằng n thoả mãn yêu cầu là:’

+ Dòng 2 hiển thị các só tìm được, mỗi số cách nhau 3 ký tự trắng.

Ví dụ:

SNT.INP

SNT.OUT

N=10

Các số nguyên tố nhỏ hơn bằng 10 thoả mãn yêu cầu là:

2 3 5 7

N=100

Các số nguyên tố nhỏ hơn bằng n thoả mãn yêu cầu là:

2 3 5 7 11 23 29 41 43 47 61 67 83 89