(7.0 ĐIỂM) SỐ NGUYÊN TỐ RÚT GỌN CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN N CHÍNH LÀ TỔNG C...

Bài 1: (7.0 điểm) Số nguyên tố rút gọn của một số tự nhiên n chính là tổng các ước nguyên tố

của n.

Ví dụ: n=252=2.2.3.3.7 (n có 3 ước nguyên tố là 2, 3 và 7)

Số nguyên tố rút gọn của n là 2+3+7=12

Yêu cầu:

a/ Nhập số tự nhiên n từ bàn phím, in ra số nguyên tố rút gọn của n.

(1<n<1000000)

b/ Nhập 2 số nguyên a, b không vượt quá 10000 (a<b). In ra các số có cùng số

nguyên tố rút gọn với n trong đoạn a đến b và số lượng các số tìm được.

Ví dụ:

Nhap n: 252

So nguyen to rut gon cua n: 12

Nhap a, b: 1 200

Cac so co cung so nguyen to rut gon voi n:

35 42 84 126 168 175

Co 6 so