(3, 0 ®IÓM) CHO ABC, GỌI E LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AB , F LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA AC

Câu 5 : (3, 0 ®iÓm) Cho

ABC, gọi E là trung điểm của AB , F là trung điểm của AC. Gọi FM là tia đối của tia FB sao cho BF = FM và EN là tia đối của tia EC sao cho EC = EN. a) Chứng minh rằng

BEC =

AEN. b) Chứng minh NA = AM. c) Chứng minh N, A, M thẳng hàng.