( 2,0 ĐIỂM) THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Câu 2: ( 2,0 điểm) Thực hiện phép tính: a)

4

3

1

5

7

2

b)

3 9

:

.

3

4 8

5