( 2,0 ĐIỂM) A) CHO HÀM SỐ Y = F(X) = 12X. TÍNH F(-1) ; F(2)...

Câu 4: ( 2,0 điểm) a) Cho hàm số y = f(x) =

1

2

x

. Tính f(-1) ; f(2) b) Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi tam giác là 33cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2 ; 4 ; 5.