CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ PHỔ CỦA NAM CHÂM LÀ

Câu 5. Chọn câu sai: Các đặc điểm của từ phổ của nam châm là:

A. Càng gần nam châm các đường sức từ càng gần nhau hơn.

B. Các đường sức từ là các đường cong khép kín.

C. Mỗi một điểm có nhiều đường sức từ đi qua.

D. Chỗ nào đường sức từ dày thì từ trường mạnh, chỗ nào đường sức từ thưa thì từ trường

yếu.