ĐỊNH LUẬT JUN-LEN XƠ CHO BIẾT ĐIỆN NĂNG BIẾN ĐỔI THÀNH

Câu 1. Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng B. Hóa năng C. Năng lượng ánh sáng D. Nhiệt năng