(3,0 ĐIỂM) CHO MẠCH ĐIỆN NHƯ HÌNH VẼ

Câu 7 (3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây.

a, Hãy vẽ các đường sức từ bên trong ống dây và chiều các đường sức từ.

b, Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm .

c, Nêu các cách để làm tăng từ trường của ống dây. Vẽ lại hình vào bài làm