TRONG MẠCH GỒM CÁC ĐIỆN TRỞ R1 = 6; R2 = 12 MẮC NỐI TIẾP. ĐIỆ...

Câu 3. Trong mạch gồm các điện trở R

1

= 6

; R

2

= 12

mắc nối tiếp. Điện trở tương

đương của đoạn mạch là:

A. 4

B. 6

C. 9

D. 18