ĐỐT CHÁY 24 GAM MAGIE TRONG KHÔNG KHÍ THU ĐỢC 40 GAM MAGIE OXIT. KHỐI...

Câu 4: Đốt cháy 24 gam Magie trong không khí thu đợc 40 gam Magie oxit. Khối l-

ợng của oxi đã tham gia phản ứng cháy là:

A. 1,6 gam B. 160 gam C. 16 gam D. 24 gam