(3,0Đ) CHO 32,5 GAM KẼM PHẢN ỨNG HOÀN TOÀN VỚI DUNG DỊCH AXIT CLOHIĐRI...

Câu 8: (3,0đ) Cho 32,5 gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric thu

đợc V lít khí (ở đktc).

a, Viết phơng trình phản ứng sảy ra.

b, Tính V (ở đktc)

c, Tính khối lợng muối thu đợc sau phản ứng.

(Biết Zn =65, Cl = 35,5, H = 1)

---