DÃY GỒM CÁC ĐƠN CHẤT LÀ

Câu 2: Dãy gồm các đơn chất là:

A. Fe, H

2

O, Cl

2

, H

2

C. Fe, Cl

2

, C, N

2

B. CO

2

, K, Cl

2

, C D. S, H

2

, Cl

2

, CO