(2,0Đ) LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC VÀ TÍNH PHÂN TỬ KHỐI CỦA CÁC CHẤT SAU

Câu 7: (2,0đ) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất sau:

a, P (V) và O (II)

b, Al (III) và nhóm sunfat (SO

4

)