(2,0Đ) HOÀN THÀNH CÁC PHƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC SAU (GHI RÕ ĐIỀU KI...

Câu 6: (2,0đ) Hoàn thành các phơng trình phản ứng hóa học sau (ghi rõ điều kiện

phản ứng nếu có):

a, P + ? ---> P

2

O

5

b, Fe + O

2

---> ?

c, ? + Fe ---> FeCl

2

+ H

2

d, Al(OH)

3

+ H

2

SO

4

---> ? + H

2

O