CHO ABC CÓ AB = AC. PHÂN GIÁC CỦA <A CẮT BC TẠI H.A) CHỨNG MINH...

Bài 4: Cho

ABC có AB = AC. Phân giác của

<

A cắt BC tại H.

a) Chứng minh

ABH =

ACH.

b) Chứng minh AH

BC.

c) Từ H vẽ HM và HN (M

AB; N

AC) sao cho

<

BHM =

<

CHN

Chứng minh BM = CN và MN // BC.

(Chú ý kí hiệu

<

là góc)

1

1

1

101

...

2