(1 ĐIỂM) MỘT HỘP SỮA ƠNG THỌ CĨ CHIỀU CAO 12CM VÀ ĐÁY LÀ HÌNH TRỊN CĨ...

Câu 6: (1 điểm) Một hộp sữa Ơng Thọ cĩ chiều cao 12cm và đáy là hình trịn cĩ đường kính 8cm. Tính thể tích hộp sữa. (Đơn vị cm

3

; thể tích hình trụ: V R h

2

với R là bán kính đáy, h chiều cao hình trụ. Kết quả làm trịn 1 chữ số thập phân )