(1 ĐIỂM) KHƠNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 3X2 15X 6 0, CHỨNG TỎ PHƯƠNG TRÌN...

Câu 3: (1 điểm) Khơng giải phương trình 3x

2

15x 6 0, chứng tỏ phương trình cĩ 2  x x1 1 nghiệm phân biệt x

1

, x

2

rồi tính giá trị của biểu thức

1

2

A x x

2

1