(1 ĐIỂM) CUỐI NĂM HỌC, CƠ TRANG MUA THƯỚC, COMPA LÀM PHẦN THƯỞNG TẶNG...

Câu 4: (1 điểm) Cuối năm học, cơ Trang mua thước, compa làm phần thưởng tặng học sinh cĩ tiến bộ trong học tập. Thước giá 3000 đồng/cây, compa giá 6000 đồng/cây. Tổng số thước và compa là 40 cây và cơ Trang đã bỏ ra số tiền là 150000 đồng để mua. Hỏi cơ Trang đã mua bao nhiêu cây mỗi loại ?