NHỊ THỨC NÀO SAU ĐÂY NHẬN GIÁ TRỊ DƯƠNG VỚI MỌI X LỚN HƠN -2

Câu 9/ Nhị thức nào sau đây nhận giá trị dương với mọi x lớn hơn -2.

a/ 2x – 1 ; b/ x – 2 ; c/ 2x + 5 ; d/ 6 – 3x