TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH 2 1X X− LÀ

Câu 9/ Tập nghiệm của bất phương trình

2

1

x

x

là :

1

a/

( ;1)

1

2

; b/

( ;

1

)

2

+∞

; c/

(1;

+∞

)

; d/

(

−∞

; )

1

2

∪ +∞

(

1;

)