TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH X2−5X+ =6 X2−5X+6 LÀ

Câu 10/ Tập nghiệm của bất phương trình

x

2

5

x

+ =

6

x

2

5

x

+

6

là :

a/

{ }

2;3

; b/

(2;3)

; c/

(

−∞

; 2) (3;

∪ +∞

)

; d/

(

−∞

; 2

] [

∪ +∞

3;

)

….