TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1 2X < LÀ

Câu 8/ Tập nghiệm của bất phương trình

1

2

x

<

là :

a/

( ;

1

)

2

+∞

; b/

(0; )

1

2

; c/

(

;0) ( ;

1

)

−∞

2

+∞

; d/

(

−∞

;0

)

+ − > −

x

x