TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH 3 1− LÀ

Câu 8/ Tập nghiệm của bất phương trình

3

1

là :

2

x

<

a/

(

−∞ − ∪ + ∞

; 1

) (

2

)

; b/

(

− +∞

1;

)

; c/

(

−∞

; 2

)

; d/

(

1;2

)