(2.0 ĐIỂM) A) BÁC AN THU HOẠCH ĐƯỢC 40KG ĐẬU XANH.BÁC ĐEM BÁN MỘT NỬ...

Bài 3: (2.0 điểm)

a) Bác An thu hoạch được 40kg đậu xanh.Bác đem bán một nửa số đậu xanh với giá 36 000

đồng một kg. Hỏi bác An bán được bao nhiêu tiền?

b) Một lít xăng giá 18000 đồng. Lúc đầu tăng 25%, sau đó giảm 12%. Hỏi sau 2 lần tăng,

giảm, giá 1 lít xăng là bao nhiêu?