(1Đ) CHỨNG TỎ RẰNG CÁC CẶP PHÂN THỨC SAU BẰNG NHAU

Bài 4 (1đ) Chứng tỏ rằng các cặp phân thức sau bằng nhau:

2

42 

b)

3x

a)

xxyy xx

4

yy

3

69 