Ở THÀNH RUỘT XẢY RA QUÁ TRÌNH

Câu 690. ở thành ruột xảy ra quá trình :

A.

thuỷ phân chất béo thành glixerol và axit béo.

B.

hấp thụ chất béo từ thức ăn.

C.

tổng hợp chất béo từ glixerol và axit béo.

D.

oxi hoá chất béo thành CO

2

và H

2

O.