(137) CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNGXÉT BÀI TOÁN

Câu 17 (137) Chọn câu trả lời đúng

Xét bài toán:Cho tam giác ABC, CD là đường phân giác của tam giác này. Chứng

minh rằng CD

2

<CA.CB

A

Sắp xếp các ý một cách hợp lý để có lời giải bài toán trên:

(1) Xét BCD và DCE có:

D E

B ˆ = ˆ , ˆ = ˆ (CE là tia phân giác A C ˆ B )

E

D

C

B

⇒  BCD ~ DCE

(2) Ta có A D ˆ C > B ˆ ( A D ˆ C là góc ngoài của DBC)

Vẽ tia DE (EAC) sao cho E D ˆ C = B ˆ , thì CE < CA

B

C

(3) Từ BCD ~ DCE CD

2

= CE.CB.

Do đó CD

2

<CA.CB

a/(1); (2); (3) b/(1);(3) ; (2) c/ (2); (1); (3) d/(3);(1); (2)