(2,0 ĐIỂM). CHO HAI ĐA THỨC

Bài 3 (2,0 điểm). Cho hai đa thức:

      

2

3

2

4

P(x) 3x 4x x x 3x 1

     

4

2

3

3

Q(x) 3x x x 2x 1 2x

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. b) Tìm nghiệm của đa thức M(x), biết: M(x) = P(x) - Q(x)