0M (NAM) HOẶC >2,5M (NỮ). HOẶC*THỰC HIỆN ĐÚNG 2 GIAI ĐOẠN GIẬM NH...

3,0m (nam) hoặc >2,5m (nữ). Hoặc*thực hiện đúng 2 giai đoạn giậm nhảyvà bước bộ nhưng thành tích không đạtnhư trên.- Điểm 3-4: Không thực hiện đúnggiai đoạn giậm nhảy và giai đoạn bướcbộ trên không. 5’- Đội hình tập trung lớp:

C. PHẦN KẾT THÚC

* * * * * * * * *- HS thả lỏng, hồi tĩnh- GV nhận xét, đánh giá giờ học- Công bố điểm kiểm tra của từng HS.Rút kinh nghiệm giờ dạy:...