TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

2. Tích vô hướng của hai vectơ:

a.b = a . b . cos(a.b)

2

2

a.a = a

=

a

a.b>0

(a, b)

là góc nhọn

a.b<0

(a, b)

là góc tù

a.b=0

(a, b)

= 90

o

(góc vuông)