CÁCH NÀO SAU ĐÂY LÀM CHO VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ KÉM MỨC VỮNG VÀNG NHẤT

Câu 5.16: Cách nào sau đây làm cho vật có mặt chân đế kém mức vững vàng nhất?

A. Tăng độ cao trọng tâm và giảm diện tích mặt chân đế.*

B. Giảm độ cao trọng tâm và giảm diện tích mặt chân đế.

C. Tăng độ cao trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế.

D. Giảm độ cao trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế.