2,5ĐA. HÃY CHO BIẾT CẤU TRÚC HÌNH HỌC , KIỂU LAI HÓA CỦA CÁC PHÂN TỦ

Câu 2:2,5đa. Hãy cho biết cấu trúc hình học , kiểu lai hóa của các phân tủ : SF

6

, XeF

2

, OF

2

b. Dựa vào cấu hình electron của uran [Rn]5f

3

6d

1

7s

2

. Hãy cho biết hai hợp chất X,Y của uran với flo ,cho biết tại sao có được 2 hợp chất này . Hoàn thành phản ứng sauClF

3

+ A  B + Cl

2

c. Tại sao ozon tan nhiều trong nước , nhưng oxi ít tan trong nướcd. Các hiđrohalogenua nào được điều chế theo phản ứng sau : MX

x

+ H

2

SO

4 đặc

 HX + M

2

(SO

4

)

x

( X: Halogen)Tại sao các hiđrohalogenua còn lại không điều chế được theo phản ứng này ? Viết các phản ứng minh họa