2ĐA. XÉT PHẢN ỨNG 2A + B  C + DHẰNG SỐ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG TÍNH THEO ĐƠN...

Câu 4 :2đa. Xét phản ứng 2A + B  C + DHằng số tốc độ phản ứng tính theo đơn vị mol

-1

.l.s

-1

. Xác định bậc của phản ứngb. Cho cân bằng a A

(k)

+ b B

(k)

c C

(k)

+ d D

(k)

Hãy lập biểu thức liên hệ giữa K

c

và K

p

c.

Lấy cùng mẫu kẽm hòa tan hết trong dung dịch axit HCl ở mỗi lần thí nghiệm ứng

với nhiệt độ và thời gian phản ứng sau:

Thí nghiệm Nhiệt độ(

0

C) Thời gian phản ứng (phút)1 20 272 40 33 55 ?Hãy tính thời gian phản ứng của thí nghiệm 3