CHO HÀM SỐ . HÀM SỐ ĐÃ CHO LIÊN TỤC TẠI X = 3 KHI A BẰNG

Câu 5: Cho hàm số

. Hàm số đã cho liên tục tại x = 3 khi a bằng:

   

 

a , x = 3

A) - 4 B) -1 C)1 D) 4