(2,0 ĐIỂM) CHO 2 BI Ể U TH Ứ C

Bài 2: (2,0 điểm) Cho 2 bi ể u th ứ c:

2 1+ += −x x xA xB x x9 3− +

với

x0;x93−

2 3 9x

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt

P A= B

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P.