ĐÀI KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU NỘI BÀI CAO 95M

1) Đài kiểm soát không lưu Nội Bài

cao 95m. Ở một thời điểm nào đó

vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo

bóng dài 200m trên mặt đất. Hỏi lúc

đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và

mặt đất là bao nhiêu? (Hình b ên).

1