CHO HÀM SÔ YF X( ) CÓ BẢNG BIẾN THIÊN DƯỚI ĐÂY.HÀM SỐ YF X( )ĐỒNG BI...

Câu 13 : Cho hàm sô

y

f x

( )

có bảng biến thiên dưới đây.Hàm số

y

f x

( )

đồng biến trên khoảng nào ?A.

(2;



)

. B.

( 2;0)

. C.

(

 

; 2)

. D.

(

  

; 2)

.