(1,0 ĐIỂM) MỘ HÒN Á I XU NG MỘ ÁI HANG, KHO NG Á H...

Bài 5: (1,0 điểm) Mộ hòn á i xu ng mộ ái hang, kho ng á h i xu ng h nh b ng mé ợ ho bởi ng h h = 4,9

2

ong là hời gian i nh b ng gi a) H nh ộ u ủa hang nếu mấ 3 gi ể hòn á hạm á b) Nếu hang u 1 ,5 mé h h i mấ bao l u ể hòn á hạm ới á