(1,5 ĐIỂM) I I H NG NH B NG NG H NGHI M A) 3X2 2X160...

Bài 1: (1,5 điểm) i i h ng nh b ng ng h nghi m a) 3x

2

2x160 b) x x( 4) 4  h là và hàm 1 1