(2,0 ĐIỂM). TRÊN CÙNG MỘT NỬA MẶT PHẲNG BỜ CHỨA TIA OX, VẼ HAI T...

Bài 4 (2,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho

góc xOy là góc vuông và xOz ‘ = 135

a) Trong ba tia Ox, Oy. Oz tia nào nằm giữa? Vì sao?

b) Tính số đo yOz. ‘

c) Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc zOm.