TÌM MỆNH ĐỀ PHỦ ĐỊNH CỦA MỆNH ĐỀ “TỒN TẠI ÍT NHẤT MỘT SỐ THỰC X...

Câu 8. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề “Tồn tại ít nhất một số thực x sao cho x

3

+ =1 0”. A. Có nhiều hơn một số thực x sao cho x

3

+ =1 0. B. Mọi số thực x đều thỏa mãn x

3

+ =1 0. C. Mọi số thực x đều thỏa mãn x

3

+ ≠1 0. D. Tồn tại ít nhất một số thực x sao cho x

3

+ ≠1 0.