(2,0 ĐIỂM) TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC BẰNG CÁCH HỢP LÝ (N...

Bài 1(2,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lý (nếu có thể): a) 2  1,35  0 b)

3

7

3

11   ( 2) . ( 2) .36 36

1

2

c)

16

.

1

8

+

2

d)

24, 6 . 4 17, 5 4. 24, 6

3 17, 5