ĐIỀU NÀO DƯỚI ĐÂY KHÔNG ĐÚNG VỚI CHU TRÌNH CACBON

Câu 13: Điều nào dưới đây KHÔNG đúng với chu trình Cacbon?A/ Thực vật lấy CO

2

trực tiếp từ khí quyển để tổng hợp chất hữu cơB/ Trong quá trình phân giải chất hữu cơ của vi sinh vật, CO

2

và nước được trả lại môi trườngC/ Tất cả các động vật sử dụng trực tiếp cacbon từ thức ăn thực vậtD/ Trong quá trình hô hấp của động vật, thực vật, CO

2

và nước được trả lại môi trường