CHO HỖN HỢP FE, CU PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH HNO 3 LỖNG. SAU KHI PHẢN ỨNG...

Câu 22: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO 3 lỗng. Sau khi phản ứng hồn tồn, thu được

dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đĩ là

A. Fe(NO 3 ) 2 . B. HNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 . D. Cu(NO 3 ) 2 .