PVC ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN THEO SƠ ĐỒ

Câu 5: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ : CH

4

C

2

H

2

CH

2

=CHCl PVC

Thể tích khí thiên nhiên(đktc) cần lấy điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu ( khí thiên nhiên chứa 95% metan về

thể tích).

A. 1414 m 3 B. 5883,246 m 3 . C. 2915 m 3 D. 6154,144 m 3 .